Oferta

 

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

Reprezentacja i obsługa prawna wspólnoty mieszkaniowej

 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 • reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;
 • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty ( regulaminów, statutów).

Obsługa bankowo – księgowa

 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • pobieranie i windykacja dochodów z pożytków,
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty.

Obsługa administracyjna

 • zawieranie, aneksowanie i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci,
 • zawieranie, aneksowanie i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynków,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji,
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
 • przygotowywanie projektów uchwał wspólnoty,
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi – negocjowanie cen i warunków umów,
 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu,
 • wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty i modernizacje w budynku – negocjacje z wykonawcami, analiza i zatwierdzanie kosztorysów.

Obsługa techniczna nieruchomości

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów i nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
 • zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • przygotowywanie planów remontowych,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, nadzór nad ich pracą, odbiory prac.